Zurück zum Marktplatz
  • 1-Benzhydrylazetidin-3-One

    CAS Nummer: 40320-60-3

  • EINECS No: 692-488-2

  • Molekularformel: C16H15NO

  • Molekulargewicht: 237.29 g/mol

  • Synonyme: ,1-Diphenylmethyl-3-azetidinone,1-Benzhydryl-azetidin-3-one,1-Benzhydryl-3-azetidinone,1-(1,1-Diphenylmethyl)

Lieferanten: 3