Zurück zum Marktplatz
  • 1-nitro-4-(trifluoromethoxy)-Benzene

    CAS Nummer: 713-65-5

  • EINECS No: 671-689-9

  • Synonyme: 4-NITRO-1-TRIFLUOROMETHOXYBENZENE,4-(TRIFLUOROMETHOXY)NITROBENZENE,P-NITRO (TRIFLUOROMETHOXY) BENZENE,

Lieferanten: 8