Zurück zum Marktplatz
  • 1-Ethoxy-2-propanol

    CAS Nummer: 1569-02-4

  • EINECS No: 216-374-5

  • Molekularformel: C5H12O2

  • Molekulargewicht: 104.15 g/mol

  • Synonyme: 1,2-propylene glycol 1-monoethyl ether,pgee,2-Propanol,1-ethoxy,1-ethoxy-propan-2-ol,propylene glycol ethyl ether,propylene glycol monoethyl ether,Propylene Glycol Monoethyl Ether,2-Propanol, 1-ethoxy-,2-Hydroxypropylethylether,1-ethoxy-2-propano,1-Ethoxy-2-propanol,Propylenglykol-1-ethylether,2-Propylenglykol-1-ethylether,1-Ethoxy-2-propanol,1-Ethoxypropan-2-ol,2PG1EE