Zurück zum Marktplatz
  • 2-(2-Aminoethylamino)ethanol

    CAS Nummer: 111-41-1

  • EINECS No: 203-867-5

  • Molekularformel: C4H12N2O

  • Molekulargewicht: 104.15 g/mol

  • Synonyme: aminoethyl, 2-(2-Aminoethylamino, N-(2-hydroxyethyl)-ethylenediamine, Ethanol, 2-[(2-aminoethyl)amino]-, 2-(2-amino ethylamine)-ethanol, N-(2-aminoethyl)ethanolamine, ethanolethylenediamine, 2-Aminoethylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine, AMINOETHYLETHANOLAMINE, N-(2-aminoethyl)-2-aminoethanol, AMINOETHYETHANOLAMINE, AMINOETHYLETHANOLAMIN, N-(hydroxy-2-ethyl)-ethylenediamine, 2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethylamine, AEEA, N-(Aminoethyl)ethanolamine, 2-(2-Aminoethylamino) ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-1,2-ethanediamine, N-(Aminoethyl)ethanolamin, 2-(2-Aminoethylamino)ethanol