Zurück zum Marktplatz
  • 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate

    CAS Nummer: 112-15-2

  • EINECS No: 203-940-1

  • Molekularformel: C8H16O4

  • Molekulargewicht: 176.21 g/mol

  • Synonyme: Diethylene glycol monoethylether acetate,Acetic acid (2,-(2-ethoxyethoxy) ethyl ester,Acetic acid 2-(2-ethoxyethoxy) ethyl acetate,1-Acetoxy-2-(2-ethoxy-ethoxy)-ethane,Carbitol acetate,Diglycol monoethyl ether acetate,2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate,Diethylenglykolmonoethyletheracetat,Diglykolmonoethyletheracetat,2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat,DEGEEA,Ethyldiglykolacetat,Carbitolacetat,Diethylenglykolethyletheracetat