Zurück zum Marktplatz
  • 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol

    CAS Nummer: 111-77-3

  • EINECS No: 203-906-6

  • Molekularformel: C5H12O3

  • Molekulargewicht: 120.148 g/mol

  • Synonyme: Methyl Carbitol, Diethylene Glycol MonoMethyl Ether, 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-Methoxyethoxy)-Ethanol, Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)-, Diethylene glycol monomethyl ether, 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol,Methyldiglycol, 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Diethylene glycol monomethyl ether, Methyl carbitol, 2-(2-Methoxy-ethoxy)ethanol, Diethylenglykolmonomethylether, 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglykol, DEGME