Zurück zum Marktplatz
  • 2-(N-Ethylanilino)ethanol

    CAS Nummer: 92-50-2

  • EINECS No: 202-160-9

  • Molekularformel: C10H15NO

  • Molekulargewicht: 165.23 g/mol

  • Synonyme: 2-(N-ethylanilino)ethanol, Ethanol, 2-(ethylphenylamino)-, N-Hydroxyethyl-N-ethylaniline, N-Ethyl-N-hydroxyethylaniline, 2-(N-Ethylanilino)ethanol, N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)anilin, Phenylethylethanolamin, 2-(N-Ethylanilino)ethanol