Zurück zum Marktplatz
  • (R)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine

    CAS Nummer: 88196-70-7

  • EINECS No: 618-126-5

  • Molekularformel: C9H13NO

  • Molekulargewicht: 151.209 g/mol

  • Synonyme: (S)-(-)-1-(3-methoxylphenyl)ethylamine, (S)-1-methyl-m-methoxy-benzyl amine, 1-(R)-(3-methoxyphenol)ethylamine, (S)-1-(3'-methoxyphenyl)ethylamine, R-3-methoxy-Alpha-methylbenzylamine, (R)-1-(3-Methoxyphenyl)ethanamine, (S)-m-methoxy-1-phenylethylamine, (R)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine, (S)-1-(m-methoxyphenyl)ethylamine, ,

  • Beschreibung: (R)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine as a mixture of the respective hydrochloride salts , its chemical formula C9H13NO.