Zurück zum Marktplatz
  • (S)-1-(1-Naphthyl)ethylamine

    CAS Nummer: 10420-89-0

  • EINECS No: 600-536-0

  • Molekularformel: C12H13N

  • Molekulargewicht: 171.243 g/mol

  • Synonyme: (1S)-1-(1-Naphthyl)ethanamine,1-(1-naphthyl)ethylamine,(s)-1-naphthalenemethanamin,(S) 1-(1-NAPTHYL)ETHYLAMINE,(S)-(-)-(1-Naphthyl)ethylamine,(S)-1-amino-1-naphthylethane,(S)-(-)-α-(1-Aminoethyl)naphthalene,L-A-(1-NAPHTHYL)ETHYLAMINE,(S)-(-)-A-(1-NAPHTHYL)ETHYLAMINE,(S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine,(S)-(-)-1-(1-NAPHTYL)ETHYLAMINE,(S)-1-(1-NAPHTHYL)ETHYLAMINE,(1S)-1-NAPHTHALEN-1-YLETHANAMINE,(S)-1-amino-1-(1-naphthyl)ethane,1-(1-Naphthyl)ethanamine,ChiPros® (S)-1-(1-Naphthyl)ethylamine