Zurück zum Marktplatz
  • (S)-1-(2-Naphthyl)ethylamine

    CAS Nummer: 3082-62-0

  • EINECS No: 608-543-0

  • Molekularformel: C12H13N

  • Molekulargewicht: 171.243 g/mol

  • Synonyme: (S)-2-(1-Aminoethyl)naphthalene,(S)-1-(2-Naphthyl)ethylaMine,ChiPros® (S)-1-(2-Naphthyl)ethylamine