Zurück zum Marktplatz

  • (S)-(-)-1-Phenylethylamine

    CAS Nummer: 2627-86-3

  • EINECS No: 220-098-0

  • Molekularformel: C8H11N

  • Molekulargewicht: 121.183 g/mol

  • Synonyme: (S)-1-Phenylethanamine,(S)-(−)-1-Phenylethylamine,(1S)-1-PHENYLETHYLAMINE,(S)-(-)-α-Methylbenzylamine,(s)-benzenemethanamin,L-PHENYLETHYLAMINE,(S)-1-phenyl-ethylamine,(S)-1-PHENYLETHANAMINE,S-(-)-α-phenylethylamine,(S)-(-)-1-Phenylethylamine,L-Phenethylamine,(S)-(−)-α-Methylbenzylamine,S(-)PHENYLETHYLAMINE,Benzenemethanamine, α-methyl-, (S)-,(-)-PEA,(S)-(-)-Alpha-Methylbenzylamine,L(-)-alpha-Methylbenzylamine,,,ChiPros® (S)-1-Phenylethylamine

Lieferanten: 1

(S)-(-)-1-Phenylethylamine