Zurück zum Marktplatz

  • (R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine

    CAS Nummer: 3886-70-2

  • EINECS No: 223-425-5

  • Molekularformel: C12H13N

  • Molekulargewicht: 171.238 g/mol

  • Synonyme: (R) 1-(1-NAPTHYL)ETHYLAMINE,(R)-(+)-1-(1-NAPHTHYL)ETHYLAMINE,(R)-1-(1-NAPHTHYL)ETHYLAMINE,(R)-1-(NAPHTHALEN-1-YL)ETHANAMINE,(R)-(+)-1-(NAPHTHYL)ETHYLAMINE,(R)-(+)-A-(1-NAPHTHYL)ETHYLAMINE,(R)-(+)-ALPHA-(1-AMINOETHYL)NAPHTHALENE,(R)-(+)-ALPHA-(1-NAPHTHYL)ETHYLAMINE,ChiPros®

Lieferanten: 1

(R)-1-(1-Naphthyl)ethylamine